Материјални картички со набавни износи

Година = 2021
Поправете ги следните грешки:
  • Не сте авторизирани за оваа операција!