Анализа на промет со почетна состојба

Година = 2023
Поправете ги следните грешки:
  • Не сте авторизирани за оваа операција!